Logo-jnp
J Nephropathol. 2018;7(1): 25-31. doi: 10.15171/jnp.2018.09

Review

Tumor necrosis factor-alpha 308 G/A polymorphism and type 2 diabetes mellitus; a systematic review and meta-analysis

Ali Hasanpour Dehkordi 1,2, Majid Dousti 3, Faezeh Kiani 3, Mona Zamanian Azodi 4 * , Mostafa RezaeiTavirani 4, Kourosh Sayehmir 5

Cited by CrossRef: 0